Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1/2020 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2020 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2020 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ 1/2020 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ 1/2020 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 2019
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ 2/2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 04-10-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018