Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 2019
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2018
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ 2/2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 04-10-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018
Πίνακας προσληπτέων της αρ.ΣΜΕ 1/2018 ΠΕ Παιδιάτρων
Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας της αρ.ΣΜΕ 1/2018 ΠΕ Παιδιάτρων
Αλφαβητικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας της αρ.ΣΜΕ 1/2018 ΠΕ Παιδιάτρων
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ