Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του «Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) Δήμου Θεσσαλονίκης» για τη νέα σχολική περίοδο 2019-2020 θα αρχίσει στις 10 Μαΐου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Παιδικοί Σταθμοί του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. δέχονται και ΠΡΟΝΗΠΙΑ. Επομένως θα φιλοξενήσουν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και 4,5 ετών ( παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως 28/02/2019).

Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 1. Αίτηση-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.
 2. Βεβαιώσεις εργοδότη:
  • Α) Βεβαιώσεις εργοδότη για την εργασία των γονέων στο Δημόσιο Τομέα.
  • Β) Βεβαιώσεις εργοδότη για την εργασία των γονέων στον Ιδιωτικό Τομέα (πρόσφατες) και ένσημα/εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
  • Γ) Για Ελεύθερους Επαγγελματίες:
   • α) αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι εισφορές, ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
   • β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 3. Συμπληρωμένη Ατομική Κάρτα Υγείας φιλοξενούμενου παιδιού από παιδίατρο.
 4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του τρέχοντος οικονομικού έτους (οικονομική χρήση προηγούμενου έτους).
 5. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 6. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.Σε περίπτωση που προσκομισθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
 8. Άδεια νόμιμης παραμονής για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων.
 9. Δικαστική Απόφαση επιμέλειας του παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης.
 • Τα έντυπα (1,3,5,6) χορηγούνται από την υπηρεσία ή είναι χορηγούμενα από την ιστοσελίδα μας www.obrepom.gr .

Β. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο αίτησης.

Για πληροφορίες και έντυπα οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον παιδικό/βρεφονηπιακό σταθμό επιλογής τους, στα γραφεία Διοίκησης και στην ιστοσελίδα μας www.obrepom.gr

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ