Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 7/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 7/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2017 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2017 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΟΧ 1/2017 (Αρ.Πρωτ: 2614/11-10-2017)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2017
« ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2017»
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ