Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Up

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 1/2016
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2016 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2016 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2016 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1/2016 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2016 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2016 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2016 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2016 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1 - 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 - 2016 ΟΒΡΕΠΟΜ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 2/2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΕ 2/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ