Οργανισμός Βρεφονηπιακής
Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Έντυπα

Αίτηση Εγγραφής / Επανεγγραφής (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32
Δήλωση Παραλαβής Παιδιού (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) wd 32
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986) wd 32
Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού wd 32